Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u vragen van bewoners tijdens de inloopbijeenkomst in oktober 2022.

(Let op: wisselwoning is alleen een optie bij renovatie)

 
Waarom krijg heb ik in juli nog een huurverhoging gekregen terwijl de woningen slecht zijn en jullie de woning gaan aanpakken?

In de Zaanse Kaderafspraken zijn afspraken gemaakt over het bevriezen van de huur. Kaderafspraken zijn de afspraken die de corporaties samen met de huurdersorganisatie hebben gemaakt. In deze afspraken staat dat de huur wordt bevroren vanaf de peildatum. De peildatum is het moment dat het het sociaal plan (regelingen, rechten en plichten voor huurders rondom het project) ingaat. Ook is de peildatum de startdatum van de urgentie en krijgt u dus voorrang om op woningen te reageren via Woningnet. In het project wordt gekeken of deze datum passend is of dat de huurbevriezing eerder moet plaatsvinden. Echter, dat is nooit langer dan 2 jaar voor de start van een project. Afgelopen juli was nog te vroeg om de huren al te bevriezen. Naar verwachting starten we ongeveer 2 jaar na oktober 2022 met de daadwerkelijke aanpak van uw woning.

Waarom heb ik bij sloop- nieuwbouw geen recht op een wisselwoning?

Het proces om te slopen en een nieuwe woning te bouwen, neemt meer tijd in beslag dan een renovatie van de woning. Er is voor gekozen om over het algemeen niet met wisselwoningen te werken, wanneer we weten dat bewoners langer dan 12 maanden hun woningen uit moeten.  Dit is ook afgesproken binnen de Zaanse Kaderafspraken. 

In hoeverre is de wisselwoning gestoffeerd? (Wisselwoning alleen bij renovatie)

De wisselwoningen zijn voorzien van vloer- en raambekleding.

Als de wisselwoning gestoffeerd is, waar laat ik dan al mijn eigen spullen tijdens de werkzaamheden?

Die kun je meeverhuizen naar de wisselwoning.

Ik wil een wisselwoning dichtbij. Kan dat? Waar zijn de wisselwoningen?

We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden, maar als er veel mensen terugkeren en een wisselwoning nodig hebben, dan kan de wisselwoning ook in één van de andere dorpen in Zaanstad liggen.

Krijgt mijn meerderjarige thuiswonende kind ook een eigen urgentieverklaring?

Nee, de urgentieverklaring is alleen voor de hoofdhuurder(s).

Ik ben 55+ en wil graag naar een seniorenwoning maar heb nog een thuiswonend kind, mag die meeverhuizen naar een seniorencomplex?

Dat is helaas niet altijd mogelijk. Dit is per complex verschillend. Het beste is om deze situatie met de consulent te bespreken.

Wordt de fundering ook aangepakt wanneer die van ons blok/huis nog goed is?

Ja, de woning wordt voor de komende 30-40 jaar geschikt gemaakt.

In geval van renovatie: Ik vind mijn huis perfect zo en vind het niet nodig dat jullie iets doen. Kan dat een optie zijn?

Nee. Hoewel u mogelijk zelf al veel aan uw woning heeft gedaan, wil Parteon de woningen opknappen naar de huidige normen om zeker te weten dat ze nog veel jaren mee kunnen.

In geval van renovatie: Ik heb al veel aan mijn woning geïsoleerd en opgeknapt. Moet ik dat nu allemaal weghalen/wordt dat allemaal weggehaald?

Het hangt ervan af waar uw zelf aangebrachte voorzieningen zitten. We zullen de woning volgens de geldende normen aanpakken en isoleren. Wanneer uw isolatiemateriaal of iets anders daarbij ‘in de weg’ zit, halen we het weg.

In geval van renovatie: Ik heb al veel geïsoleerd. Daar heb ik geld aan uitgegeven. Wordt daarin rekening gehouden in de hoogte van de huurverhoging?

Nee, niet in de huurverhoging. Per zelf aangebrachte voorziening wordt wel bekeken of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Onder andere wordt gekeken of u er een bon met datum van heeft en er geldt afschrijving.

In geval van renovatie, krijgt iedereen precies dezelfde werkzaamheden in zijn woning of wordt er per woning gekeken wat nodig is?

In grote lijnen doen we aan alle woningen hetzelfde. We gaan veel aan de woningen doen en daarbij is het belangrijk om zoveel mogelijk standaardwerkzaamheden uit te voeren.

Waarom ben ik niet nu meteen aan de beurt?

Parteon beseft dat zij met veel woningen aan de slag moet, maar kan niet alles tegelijk. In welke volgorde de wijk aangepakt wordt, wordt bepaald op basis van:

  • technische staat van de woning
  • hoeveel mensen we tegelijk kunnen verhuizen
  • hoe grote belasting de wijk qua bouwverkeer aan kan

Door in fasen aan de slag te gaan, kan Parteon een ‘verhuistrein’ creëren. Dit betekent dat huurders van een volgend project kunnen doorstromen naar een gerenoveerde/nieuwe woning uit het voorgaande project. Parteon past de snelheid van deze ‘trein’ aan, aan wat de bewoners, de buurt en de aannemers aan kunnen.

Wat kan ik nu doen met huidige klachten?

Technische klachten kunt u blijven melden bij algemeen nummer van Parteon. Deze worden opgepakt. Uitgangspunt is dat de woningen heel en veilig zijn.

De totale wijkaanpak is mede alvast aangekondigd, om te zorgen dat grote uitgaven zoals keukenvervanging nu goed afgewogen kunnen worden op nut en noodzaak. Als u in de komende jaren van plan zou zijn om zelf iets aan te brengen aan de woning, kunt u de afweging beter maken nu u weet dat er een aanpak aan komt.

Weten jullie al wat Parteon bij mijn complex gaat doen?

Nee, Parteon onderzoekt bij de start van een aanpak altijd minimaal 3 scenario’s:

  • Renovatie met funderingsherstel
  • Sloop/nieuwbouw op dezelfde plek
  • Sloop/nieuwbouw met het toevoegen van woningen.

Dit onderzoek omvat onder andere technische onderzoeken en overleg met huurders en gemeente.

Hoe kan ik meepraten en waarover?

Ook al gaat Parteon nog niet met uw woning aan de slag, u kunt wel meepraten over de manier waarop Parteon de wijk aanpakt. Als wijkbewoner of belanghebbende kunt u zich hiervoor aanmelden. In januari 2022 is er met een groep bewoners nagedacht over verschillende zaken. Onder andere over welke uitstraling u voor de woongebouwen en openbare ruimte mooi vindt. Ook is er gevraagd wat u de belangrijkste kenmerken van Oud Koog vindt. Verder is Parteon benieuwd naar hoe u wilt dat er met u wordt omgegaan rondom de aanpak. Welk gedrag en welke houding wilt u vanuit Parteon zien? De uitkomsten zijn samengevat in een flyer en deze is bij alle bewoners bezorgd. U kunt deze ook op de website vinden.

Wanneer er echt concrete plannen gemaakt worden voor uw woning, komt er nog een keer een oproep. U kunt u dan alsnog aanmelden om mee te denken voor het specifieke project.

Moet ik verhuizen en krijg ik verhuiskostenvergoeding?

Ja, het funderingsherstel maakt het niet mogelijk dat u in uw huidige woning kan blijven tijdens de werkzaamheden. Wanneer we starten met uw complex, gaan we over van de gebiedscommunicatie naar specifieke projectcommunicatie. Dan betrekken we u bij de aanpak van uw complex en leggen we u precies uit wat de gevolgen voor u zijn.

Er wordt dan samen met een afvaardiging van de bewoners in uw complex een sociaal plan gemaakt waarin de rechten en plichten zijn opgenomen voor uw (tijdelijke) verhuizing. Daarin is een verhuiskosten vergoeding van €7428,- opgenomen (prijspeil 2024).

Als er door verhuizingen veel woningen leeg komen, worden die dan nog door verhuurd?

Woningen die leegkomen in later aan te pakken gebied, worden in dit stadium nog regulier verhuurd. Reguliere verhuur zal wel gericht worden op starters. Aan hen wordt meegegeven wordt dat er plannen voor de wijk zijn.

De woningen die leegkomen in het startgebied worden bij vertrek van de huurder in beheer gegeven aan een leegstandsbeheerder. Deze plaatst er dan een tijdelijke huurder in.

Bevriezen jullie mijn huurprijs totdat mijn woning aangepakt wordt?

Vanuit de Zaanse Kaderafspraken is het moment van het bevriezen van de huur vastgesteld op de startdatum van de stadsvernieuwingsurgentie (met stadsvernieuwingsurgentie krijgt u voorrang om op een andere woning te reageren via Woningnet). Parteon beoordeelt per project of deze datum passend is. Het is echter nooit meer dan 2 jaar van tevoren. Voor een groot deel van de woningen in het gebied zal de huur de komende jaren dus nog gewoon verhoogd worden.

Ik heb hoge stookkosten. Wat kan ik daaraan doen zolang mijn woning niet aangepakt wordt?

Het zijn toch uiteindelijk de grote maatregelen aan gevel/casco die nodig zijn om energielasten omlaag te krijgen. Deze grote maatregelen volgen eerlijk gezegd pas bij de ‘echte’ aanpak.

Voor nu kunt u zich wel aanmelden voor een gratis adviesgesprek met een energiecoach van !Woon. De coach kijkt met u naar het energieverbruik in uw woning. U krijgt een bespaarrapport en kunt kiezen uit handige bespaarproducten zoals ledlampen, radiatorfolie, tochtband of een waterbesparende douchekop. U kunt zich aanmelden via deze website: www.wooninfo.nl/vraagbaak/energie/energiecoach/

Kan ik ergens zien hoe lang de fundering van mijn woning nog mee kan?

Als er funderingsonderzoek bij u is, krijgt u hier een brief over. Ook over de uitslag.

Naast funderingsherstel is de aanpak technisch noodzakelijk op het gebied van isolatie, dak, vocht, tocht, etc. Dus wat de staat van uw fundering ook is, de aanpak is sowieso nodig.

Bij mijn woning is niets aan de hand, waarom willen jullie deze toch aanpakken?

Uit ervaring weten we dat er veel verschil zit in hoe bewoners de technische staat van de woning beleven. De woning wordt voor de komende 30-40 jaar geschikt gemaakt.

Waarom beginnen jullie nu pas met Oud Koog?

Parteon heeft 16.000 woningen en heeft een prioritering gemaakt voor wanneer we welke woningen aangepakt moeten worden. Hierbij is gekeken naar welke woningen het hardst een aanpak nodig hebben. Gezien de technische staat van de woningen in Oud Koog, is nu gestart met een totaalaanpak van deze wijk. 

Kan ik nu al verhuizen?

Ja, via uw mogelijke inschrijving bij Woningnet kunt u nu verhuizen. Zodra echter het project waarin u woont circa 1 tot 1,5 jaar voor start van de werkzaamheden zit, kunt u via een stadsvernieuwingsurgentie voorrang krijgen op andere inschrijvers op beschikbaar aanbod. Let wel op: we verstrekken nog geen verhuiskostenvergoeding. U krijgt bericht vanaf welk moment de verhuiskostenvergoeding wordt verstrekt (circa 2 jaar voor start werkzaamheden).

Bewoners van 65 jaar of ouder kunnen gebruik maken van de seniorenregeling, wat inhoudt dat zij met voorrang naar een gelijkvloerse woning kunnen verhuizen. Wilt u voor deze regeling in aanmerking komen? Neemt u dan contact op met Parteon of kom naar het spreekuur op maandagmiddag in ’t Brandtweer.

Wat betekent de aanpak voor mij?

Verkeersdrukte van bouwverkeer, verhuizingen in de buurt en net voor de start van de werkzaamheden worden de woningen tijdelijk verhuurd.

Uiteindelijk zal de wijk verbeteren. Vanaf start van de werkzaamheden zult u overlast ervaren. Voor de start van de werkzaamheden wordt u ingelicht. Zelf kunt u de website in de gaten houden.

Het komende jaar zult u in de wijk nog weinig merken, dan zijn we vooral bezig met voorbereidende werkzaamheden met de bewoners over het concreet maken van de plannen.

Zijn de werkzaamheden veilig voor mijn eigen woning?

Als we bij u in de buurt aan het werk gaan, laat de aannemer voor- en achteraf een expertiserapport opstellen door een onafhankelijke partij. Daarin wordt aangegeven wat de staat van de woningen voorafgaand aan de werkzaamheden is vooraf en na de werkzaamheden.

Kom naar het spreekuuur

Op de maandagen is er spreekuur van 16.00-17.00 uur in het wijkkantoor aan de Emmastraat 22